Rada Ministrów przedstawiła rozporządzenie zawierające nowe kryteria dochodowe jakie będą obowiązywać przy wypłacie środków z pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

Od 1 października 2018 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie, aby je otrzyma dochód nie może przekraczać 634 zł dla osób samotnie gospodarujących i 514 zł na osobę w rodzinie. Po zmianach będzie to odpowiednio 701 zł i 529 zł.

Zwiększy się także kwota kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej. Obecnie wynosi ona 1722 zł, od października - 1763 zł.

Rada Ministrów proponuje także zmianę kwoty zasiłku stałego. Obecnie nie może być on mniejszy niż 30 zł, a jego kwotę ustala się w wysoko

Reklama

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Po zmianach nie będzie mógł być on wyższy niż 645 zł.