Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, wystąpił do Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej, w sprawie oszczędności zaplanowanych przez rząd w dziedzinie oświaty.

Jego zaniepokojenie budzi to, że mogą one dotyczyć realizacji ważnych programów, takich jak dofinansowanie podręczników dla pierwszoklasistów, zakupu komputerów dla szkół czy wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin o niskich dochodach w ramach narodowego programu stypendialnego. Ten ostatni jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu i środków samorządu. Zdaniem rzecznika władze lokalne pozbawione wsparcia państwa mogą sobie nie poradzić ze sfinansowaniem pomocy materialnej dla uczniów.

Rzecznik zwraca również uwagę na wzrost spraw związanych z oświatą, które podejmował w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego. Dotyczyły one m.in. dostępu dzieci przewlekle chorych do edukacji, ochrony przed przemocą i demoralizacją, prawa do opieki socjalnej.

Dodaje, że może to świadczyć o pogarszającej się sytuacji dziecka i rodziny.

Zdaniem rzecznika powinna też nastąpić koordynacja działań różnych resortów, instytucji państwowych, samorządów i organizacji pozarządowych w celu skutecznej ochrony dzieci przed skutkami kryzysu.