Takie kwoty znajdą się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń w pomocy społecznej, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ich waloryzacja odbywa się co trzy lata i w 2018 r. przypadł kolejny termin. W związku z tym rząd zaproponował, aby od października br. próg uprawniający do świadczeń osoby mające rodzinę wzrósł z 514 zł do 528 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Natomiast w przypadku osoby samotnej kryterium miałoby zostać podniesione z 634 zł do 701 zł. Zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), te propozycje zostały przekazane do uzgodnień z Radą Dialogu Społecznego (RDS).
Jednak do porozumienia nie doszło, bo związki zawodowe chciały wyższego wzrostu kryteriów dochodowych. Ich zdaniem zaproponowane przez rząd kwoty są za małe i w perspektywie następnych trzech lat będą niższe od minimum egzystencji, czyli takiego poziomu dochodów, który pozwala zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby. Solidarność proponowała, aby po październikowej weryfikacji progi wynosiły dla rodziny i osoby samotnej odpowiednio 620 zł oraz 720 zł. Jeszcze wyżej licytywało OPZZ, które postulowało podniesienie kryteriów dochodowych do 686 zł oraz 753 zł.
Reklama
– Niestety strona rządowa na samym wstępie zadeklarowała, że to są jej ostateczne propozycje i w zasadzie na tym zakończyły się negocjacje – mówi Renata Górna z OPZZ.
Zgodnie z ustawą, jeśli do porozumienia z RDS nie dojdzie, rząd wydaje rozporządzenie, w którym wskazuje progi w wysokości nie niższej od tych, które pierwotnie zaproponował. Poza kryteriami dochodowymi określona będzie też w nim wysokość zasiłku stałego, minimalna i maksymalna kwota świadczenia na utrzymanie i pokrycie wydatków nauki języka polskiego, którą otrzymuje cudzoziemiec posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Dodatkowo także kwota stanowiąca podstawę pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, jaka przysługuje osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletniości placówkę pomocy społecznej.