Spółdzielnia socjalna może starać się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) o refundację składek na ubezpieczenia społeczne nie tylko swoich członków, ale też pracowników.
Taka możliwość została wprowadzona na mocy ostatniej nowelizacji ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. poz. 651 ze zm.). Do tej pory było tak, że wniosek o refundację należności do ZUS, która jest finansowana z Funduszu Pracy, można było składać tylko gdy osoba miała status członka spółdzielni. Teraz, dzięki zmianie przepisów, takie wsparcie przysługuje również na jej pracowników. Warunkiem jest to, że należą do jednej z grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. Są to m.in. niepełnosprawni, zarejestrowani przed zatrudnieniem jako bezrobotni lub poszukujący pracy, a także osoby usamodzielniające się po pobycie w pieczy zastępczej.
W związku z rozszerzeniem grona osób objętych refundacją trzeba było dostosować formularz, który musi być złożony w PUP, aby spółdzielnia otrzymała zwrot środków. Jego nowy kształt określa wchodzące w życie 7 lipca br. rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz.U. poz. 1209). Trzeba w nim podać dane spółdzielni (adres, numery NIP, REGON i KRS) oraz dane rozliczeniowe osób, których składki mają być refundowane, a także datę ich zatrudnienia lub przyjęcia jako członków spółdzielni. We wniosku jest też miejsce na wpisanie rachunku bankowego, na który PUP ma przesłać pieniądze. Ponadto trzeba do niego dołączyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek (lub informację o stanie rozliczeń konta płatnika) oraz kopie imiennych raportów miesięcznych ZUS-RCA za objętych refundacją.
Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach socjalnych PUP dokonuje zwrotu opłaconych składek ubezpieczeniowych od podstawy stanowiącej wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę przez 24 miesiące. Przez kolejny rok refundacja jest o połowę niższa.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 7 lipca br.