Pośredniaki będą ściślej współpracować z ośrodkami pomocy społecznej przy aktywizacji osób od lat niemających zajęcia. Jednak o spektakularne sukcesy może być trudno.
Ponad 590 tys. osób, które znajdują się w rejestrach powiatowych urzędów pracy (PUP), to długotrwale bezrobotni. Oznacza to, że co druga figurująca w nich osoba należy do tej grupy. Aby je skuteczniej aktywizować w przedstawionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekcie ustawy o rynku pracy znalazły się rozwiązania, które mają ułatwić pośredniakom to zadanie. Urzędy podchodzą z rezerwą do tych propozycji. Doprowadzanie do zatrudnienia długotrwale bezrobotnych jest dużym wyzwaniem, bo zwykle robią oni wiele, aby właśnie unikać pracy.

Ze skierowaniem