Senacka komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła we wtorek prezydencką nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Zakłada ona zwiększenie kompetencji Rady, która będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy.

Za pozytywnym zaopiniowaniem ustawy bez poprawek senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie. Sprawozdawcą komisji został senator Krzysztof Słoń (PiS).

Wcześniej założenia nowelizacji przedstawił prezydencki minister Andrzej Dera. Podkreślił, że ustawa służy wzmocnieniu dialogu społecznego, a przedstawione w niej rozwiązania zostały zaakceptowane przez wszystkie strony tworzące RDS.

Swój projekt prezydent przedstawił pod koniec października ub.r. na posiedzeniu Rady; w styczniu został on skierowany do Sejmu. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że jest to wykonanie ustawy o RDS z 2015 r., która zobowiązała Radę do oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy i zarekomendowania prezydentowi zmian w ciągu dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów.

Według nowelizacji uchwalonej przez Sejm 15 czerwca ustawy, RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w Radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Głos doradczy – obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS - ma zyskać przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy. Nowela zakłada także, że reprezentanci pracowników i pracodawców będą mogli podejmować uchwały także w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja przewiduje, że reprezentacje pracowników i pracodawców będą mogły się zwracać do ministra finansów o interpretację ogólną w razie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Nowe rozwiązania mają także dać Radzie prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę. Poza tym obok przedstawiania Sejmowi i Senatowi sprawozdania z działalności RDS w roku poprzednim miałaby być przedstawiana także informacja o działalności Rady za okres kadencji jej przewodniczącego.

Jednym z założeń noweli jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Mają temu służyć propozycje wzmacniające Radę organizacyjnie i doprecyzowujące kompetencje i procedury wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Powołana ustawą z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministrów pracy i finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.