To prawda, że umowa zlecenia nie jest umową o pracę, lecz umową cywilnoprawną, ale to jeszcze nie oznacza, że pracodawca nie może skierować osoby zatrudnionej na tej podstawie na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet powinien to zrobić, gdyż jego bezwzględnym obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych warunków w zakładzie, co wiąże się również z zadbaniem o to, aby pracujące tam osoby posiadały wiedzę na temat bezpiecznego wykonywania pracy. Trzeba pamiętać, że to on - zgodnie z kodeksem pracy - ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie. Wreszcie trzeba wiedzieć, że od niedawna prawo pracy wyraźnie wymaga, aby bezwzględny i powszechny obowiązek pracodawcy do zapewnienia bhp był realizowany wobec wszystkich zatrudnionych w zakładzie, niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia. Ponadto od niedawna również nowe regulacje kodeksu pracy wymagają od osób pracujących na umowach cywilnoprawnych udziału w szkoleniach bhp. Jednocześnie przepisy zobowiązują firmę do ponoszenia kosztów tych szkoleń - w ocenie specjalistów, także szkoleń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowe przepisy wprost nakładają na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę obowiązek przestrzegania zasad bhp tak, jak pracownicy. Z kolei pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko uprawnieniom takich osób, ponieważ to on - jak wskazuje kodeks pracy - jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym przez niego miejscu i za panujące tam warunki wykonywania zadań przez osoby pracujące na podstawie innej niż stosunek pracy.

Podstawa prawna

•  Art. 207 par. 1, art. 2373, 304, 3041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

•  Art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).