Wkrótce ma dojść do przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę. W dotychczasowej firmie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy nowy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, musi tworzyć ZFŚS? A co z pożyczkami na cele mieszkaniowe zaciągniętymi przez przejmowanych pracowników?
Poruszone w pytaniu zagadnienia odnoszą się do regulacji ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W razie przejścia całego zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. na pracodawcę, który nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu, pracodawca przejmujący przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania funduszu pracodawcy przekazującego. W razie przejścia części zakładu pracy w tym samym trybie na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia funduszu fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych odpowiednio o należności i zobowiązania Funduszu - według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście.
Niestety, żaden przepis ustawy nie stanowi, co dzieje się, w przypadku gdy dochodzi do przejścia części zakładu pracy na pracodawcę niezobowiązanego do tworzenia funduszu. Brak regulacji powoduje, że nie wiadomo, w jaki sposób zarządzać środkami funduszu w związku z przejściem części pracowników do nowego pracodawcy, gdy ten nie tworzy własnego funduszu. Można przyjąć, że skoro nowy pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu, to pracodawca dotychczasowy nie ma obowiązku dzielenia swojego funduszu i przekazywania jakichkolwiek środków na konto nowego pracodawcy, bo miałby taki obowiązek tylko wówczas, gdyby nowy pracodawca był zobowiązany do tworzenia funduszu. Nowy pracodawca stanie się zobowiązany do stworzenia funduszu dopiero po 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, jeśli będzie w tym dniu zatrudniał co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże w tej dacie już nie będzie możliwości przejęcia środków funduszu, które zostały u poprzedniego pracodawcy. Przepisy w obecnym brzmieniu są więc niekompletne. Biorąc pod uwagę powyższe, pożyczki mieszkaniowe zaciągnięte przez przejmowanych pracowników mogą i powinny być spłacane do funduszu prowadzonego przez dotychczasowego pracodawcę.