Wsparcie dla osób bezrobotnych i pracowników, którzy mogą stracić miejsca pracy, będzie udzielane w ramach trzech priorytetów. Priorytet VI jest adresowany do osób bezrobotnych poszukujących pracy, Priorytet VII do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. długotrwale bezrobotnym, a Priorytet VIII do pracowników zakładów objętych procesami restrukturyzacyjnymi. W sumie na program ochrony osób bezrobotnych ze środków PO Kapitał Ludzki wydane zostanie w 2009 roku ponad 4 mld zł. W tym na realizację projektów w ramach Priorytetu VI przewidziano kwotę 1,8 mld zł, a w ramach priorytetów VII i VIII po 1,1 mld zł.

- To są pieniądze przeznaczone na zupełnie nowe projekty, których realizacja rozpocznie się w tym roku. Kwota znacznie większa niż w ubiegłym roku będzie przeznaczona na pomoc restrukturyzowanym przedsiębiorstwom. W 2009 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie pochodzić na ten cel ponad 240 mln zł. Większość konkursów na tego typu przedsięwzięcia już się rozpoczęła i następuje wybór realizatorów projektu - mówi Paweł Chorąży, dyrektor departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie będzie realizowane w dwóch trybach: systemowym i konkursowym. Część projektów zostanie zrealizowana przez instytucje publiczne: powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej. O środki dostępne w trybie konkursowym będą mogły ubiegać się podmioty zewnętrzne, wybrane w konkursach organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie. Chodzi o organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, zakłady doskonalenia zawodowego. Z tych pieniędzy będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy.

Za zlecanie projektów realizowanych w ramach priorytetów VI, VII i VIII i przyjmowanie ich do realizacji będą odpowiedzialne samorządy województw.