Przez 30 dni można teraz pobierać zasiłek opiekuńczy na chore, niepełnosprawne dziecko, które skończyło 14 lat.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany ubezpieczonemu w ZUS rodzicowi, jeśli musi musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Od 6 czerwca zmieniły się przepisy w sprawie pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wprowadziła je ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1076). Zmiany zaszły też w kodeksie pracy: Elastyczny czas pracy przy ciąży z powikłaniami. Pracodawca nie może odmówić>>

Zgodnie z nowymi przepisami, część rodziców będzie mogła korzystać z dłuższego okresu opieki nad dzieckiem. Dokładnie chodzi o osoby zajmujące się:

Reklama
  • chorym dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, które zawiera wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
  • dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, w przypadku:
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli te okoliczności uniemożliwiają sprawowanie opieki, 
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W efekcie rodzic opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem może pobierać zasiłek opiekuńczy przez 60 dni, gdy zajmuje się chorym dzieckiem mającym poniżej 14 lat lub zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, a miało miejsce:

  • nieoczekiwane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły;
  • poród lub choroba małżonka lub rodzica, na stale opiekującego się dzieckiem;
  • pobyt małżonka lub rodzica, na stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.

Te prawa pracownik-rodzic posiadał już wcześniej. Natomiast wydłużeniu do 30 dni uległ okres pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko w wieku 14-18 lat, gdy ma ono:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami, a opiekujący się nim na stałe małżonek, lub rodzic nie może tego robić z powodu porodu, choroby lub pobytu w szpitalu.

Jeszcze 14 dni otrzyma pracownik, który opiekuje się innym chorym członkiem rodziny, w tym dzieckiem, które skończyło 14 lat lub wnukiem, a także małżonkiem, rodzicem i rodzeństwem.