Nowe stawki składki wypadkowej będą obowiązywały od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 r. Ich prawidłowe ustalenie przez firmy lub ZUS jest bardzo istotne, gdyż są one opłacane w takiej samej wysokości przez cały rok.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników. Jej wysokość jest uzależniona od liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Poszczególnym rodzajom biznesu są przypisane określone procentowo składki, które reguluje wydawane co roku specjalne rozporządzenie.

Aktualny projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków został właśnie wysłany do konsultacji społecznych. Określa nowe stawki dla niektórych działalności. Wszystkich takich grup jest 29. Projekt nie zmienia stawek w 17 z nich. W pięciu stawka będzie wyższa: tj. w

• rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie;

• produkcji masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru i działalności publikacyjnej i poligraficznej;

• produkcji urządzeń elektrycznych i optycznych;

handlu hurtowym i detalicznym;

• hotelach i restauracjach.

Niektóre firmy zapłacą niższe składki. O ile zaliczają się do siedmiu wymienionych w projekcie branż. Są nimi: rybactwo, górnictwo surowców energetycznych, produkcja drewna i wyrobów z drewna, wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych oraz produkcja wyrobów chemicznych, a także produkcja maszyn i urządzeń oraz edukacja.

Płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, zapłacą od 1 kwietnia niższą składkę. Wyniesie ona 1,67 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obecnie jest to 1,8 proc. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w stosunku do tych płatników jest ustalana ryczałtowo i wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. W projekcie rozporządzenia najwyższa stawka wynosi 3,34 proc.

Płatności składek dla firmy zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników, które są wpisane do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, będą zależały od tego, czy składały one do ZUS w ciągu trzech ostatnich lat informację ZUS IWA. Jeśli firma tego nie robiła, to sama określi składkę wypadkową. Stopa procentowa składki zależy od tego, do którego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD należy płatnik.

Płatnikom, którzy składali informację ZUS IWA, stawkę wyliczy ZUS. Będzie stanowić iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności, do której należy płatnik i wskaźnika korygującego. Zgodnie z projektem rozporządzenia od 1 kwietnia nowa wysokość tego wskaźnika wyniesie od 0,5 do 1,5. Obecnie wynosi od 0,8 do 1,2.