Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej muszą zawiadomić ZUS o wysokości uzyskanego przychodu w całym poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek ten ciąży na nich niezależnie od informowania ZUS na bieżąco o podjęciu działalności zarobkowej. Na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o przychodach osiągniętych w 2008 roku przesłanego do 2 marca ZUS dokona rozliczenia według wariantu najkorzystniejszego dla dorabiającego emeryta lub rencisty.
Ustalenie przez ZUS uprawnień do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej nie musi wiązać się z zakończeniem aktywności zawodowej. Po przyznaniu świadczenia można nadal pracować. Aby jednak emerytura lub renta nie została zawieszona lub zmniejszona, osiągany przychód nie może przekroczyć określonej wysokości. Wśród uprawnionych do świadczeń z ZUS są jednak i tacy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń.

Dorabianie do emerytury lub renty bez ograniczeń

Możliwość osiągania przychodu z jakiejkolwiek działalności i bez żadnych limitów mają przede wszystkim emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Uprawnienie to przysługuje im bez względu na to, czy pobierają świadczenie emerytalne przyznane w związku z ukończeniem tego wieku, czy też np. wcześniejszą emeryturę. Mogą oni dorabiać bez ograniczeń również wtedy, gdy pobierają jako świadczenie korzystniejsze, na przykład rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną (w takiej sytuacji emerytura jest zawieszona, gdyż co do zasady nie można pobierać dwóch świadczeń jednocześnie, a renta wypłacana jest bez względu na wysokość uzyskiwanego przez świadczeniobiorcę przychodu).
Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy też osób uprawnionych do rent dla inwalidów wojennych i rent rodzinnych po tych inwalidach, rent dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także rent rodzinnych po żołnierzach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.
Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP
Kwoty maksymalnych zmniejszeń dla emerytur i rent w 2008 i 2009 roku (w zł) / DGP
Roczne kwoty maksymalnych zmniejszeń dla emerytur i rent za 2008 rok / DGP