Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 192).
Reklama
Zmiany związane są z uchwaleniem ustawy z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932). Wprowadziła ona dla tej grupy dodatkowe uprawnienia: do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania, do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Nowe rozporządzenie uwzględni też ustawę z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1386), również przyznającą dodatkowe uprawnienia do korzystania ze świadczeń (bez skierowania i poza kolejnością).
Zgodnie z przepisami placówki medyczne mają obowiązek rejestrować informacje o udzielaniu świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień. Służą temu kody tytułu uprawnienia oraz nazwy dokumentu, który je potwierdza. Konieczne jest więc dodanie nowych kodów oraz uzupełnienie rozporządzenia o obowiązek rejestrowania każdego świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielonego osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, ponieważ ono również przysługiwać im będzie na specjalnych warunkach – bez limitów. NFZ będzie dzięki temu wiedział, ilu świadczeń udzielono.
Projektowane rozporządzenie dotyczy też m.in. wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego. Do ich corocznego obliczania zobowiązane są placówki udzielające takich świadczeń. Podstawą są raporty statystyczne za poprzedni rok kalendarzowy. Zakres danych w nich przekazywanych określa nowelizowane rozporządzenie. Ponieważ na razie nie ma możliwości określenia dokładnego zakresu danych, które będą niezbędne do wyliczenia wskaźników, delegacja do ich gromadzenia, przekazywania i analizy w nowej wersji rozporządzenia jest dość ogólna. Konieczne do obliczania poszczególnych wskaźników dane są doprecyzowane w drodze obwieszczenia.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2018 r., podobnie jak ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, aby kody dla grup uprawnionych jak najszybciej były stosowane przez świadczeniodawców.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach