Stworzenie ustalonych ram działania lobbystów i rozszerzanie oferty edukacyjnej opartej na studiach z tego zakresu mają zbudować elitarną grupę rzeczników interesów na wzór zachodni.
W rejestrze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowane są 133 podmioty, które zawodowo świadczą usługi lobbingowe. W Sejmie zgłoszonych jest 13 takich osób.
- Trudno jest zweryfikować rzeczywistą liczbę czynnych lobbystów - informuje Tomasz Zemke, lobbysta z Polskiej Kompanii Doradczej. Powód? Lobbing często kojarzy się pejoratywnie, wiele firm oficjalnie reklamuje się więc jako agencje PR czy Public Affairs (utrzymujące kontakty z administracją publiczną), a nie jako agencje lobbystyczne.

Rzecznik interesów

Działalność zawodowego lobbysty polega na nawiązywaniu w imieniu klienta kontaktów z przedstawicielami władz czy instytucjami publicznymi w celu przedstawienia jego interesów w trakcie stanowienia prawa.
Wykonywanie tego zawodu nie wymaga ani żadnego konkretnego wykształcenia, ani uprawnień. Usługi lobbystyczne najczęściej świadczą osoby, które już mają pewne doświadczenie polityczne, np. obsługiwały polityków, pracowały w urzędach publicznych, jednostkach administracyjnych i które dokładnie znają wszystkie etapy procesu legislacyjnego.
- Jest to zawód, który łączy kilka profesji w jednym: polityka, dziennikarza, dyplomaty, analityka, prawnika i psychologa - uważa Maciej Sankowski, lobbysta z Viewpoint Group.
Osoba zajmująca się lobbingiem musi budzić zaufanie i w sposób błyskotliwy i jasny przedstawiać swoje stanowisko. Skuteczny lobbysta to taki, który łatwo nawiązuje kontakty i jest wiarygodny.

Prawne uwarunkowania

Działalność zawodowych rzeczników interesów reguluje ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. nr 169, poz. 1414). Nakłada ona na osoby i instytucje zawodowo zajmującymi się tego typu usługami obowiązek uzyskania wpisu (koszt 100 zł) w oficjalnym rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzonym przez MSWiA (obowiązkowi temu nie podlegają izby i stowarzyszenia branżowe). Natomiast zgodnie z regulaminem Sejmu i Senatu, aby móc legalnie lobbować na terenie parlamentu, też należy się zarejestrować i uzyskać tam przepustkę.

Kształcenie i wynagrodzenia

Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest w formie studiów podyplomowych, np. w Collegium Civitas (jednosemestralne szkolenie kosztuje 1,65 tys. zł), Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (jednosemestralne; 3 tys. zł) czy organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Polska Fundacja Upowszechniania Nauki dwusemestralne Studium Biznesu i Lobbingu (koszt: 4,4 tys. zł).
Zarobki lobbystów kształtują się porównywalnie do zarobków prawników. Lobbysta z dużym doświadczeniem i z udokumentowanymi sukcesami może liczyć na zarobki nawet 30 tys. brutto miesięcznie.