Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres sprzed 2003 roku przedawniają się po upływie dziesięciu lat.
Zdaniem ZUS, okres przedawnienia należnych składek na ubezpieczenie społeczne wynoszący dziesięć lat obowiązywał już w latach 90. Stanowisko organu rentowego wynika z przepisów ustawy z 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1989 r. nr 25, poz. 137 z późn. zm.), obowiązującej do 31 grudnia 1998 r. Zgodnie z tymi przepisami, należności z tytułu składek ulegały przedawnieniu po upływie pięciu lat, licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna. Jednak bieg przedawnienia przerywała każda podjęta czynność zmierzająca do ściągnięcia należności (np. wdrożenie przymusowego dochodzenia należności), jeśli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik. Działania te wydłużały automatycznie okres przedawnienia do dziesięciu lat.
Wprowadzona od 1 stycznia 2003 r. zmiana wskazuje natomiast wyraźnie na dziesięcioletni okres przedawnienia należności. Jest ona określona w art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
Dziesięcioletni okres przedawnienia nie dotyczy wyłącznie należności z tytułu składek, które wygasły przed 1 stycznia 2003 r., ale wszelkich należności, które nie uległy przedawnieniu do 31 grudnia 2002 r. Zatem należności te są nadal wymagalne. Wynika to z tego, zdaniem organu rentowego, że przedawnienie należności jest oceniane według stanu prawnego obowiązującego w dniu upływu terminu przedawnienia.