Przyznanie pierwszeństwa w dostępie do świadczenia na dzieci rodzicom pozostającym w związku małżeńskim nie ma charakteru dyskryminacji, ale jest działaniem realizującym konstytucyjny obowiązek ochrony małżeństwa i rodziny.
Tak uważa Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. W tym orzeczeniu zakwestionowane zostały zasady przyznawania bonu wychowawczego w Nysie. Jest to specjalne świadczenie przysługujące mieszkańcom tego miasta na każde drugie i kolejne dziecko w wieku 1-6 lat. W uchwale rady miasta zostały określone warunki pierwszeństwa w dostępie do bonu, które uprzywilejowują osoby pozostające w związku małżeńskim, a w dalszej kolejności rodziny, gdzie co najmniej jeden rodzic jest aktywny zawodowo.
Te regulacje zostały zaskarżone przez Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, do WSA w Opolu. W jego ocenie przyjęte zasady pierwszeństwa naruszają konstytucyjną zasadę równego traktowania i dyskryminują dzieci, które urodziły się w związkach nieformalnych i niepełnych.