Prokurent otrzymujący wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały organu spółki nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu
Prezes zarządu spółki z o.o. wystąpił do dyrektora łódzkiego NFZ z wnioskiem o interpretację przepisów. Wskazał, że firma zamierza powołać do pełnienia funkcji prokurenta w ramach prokury samoistnej (samodzielnej) i jednoosobowej mężczyznę, który obecnie korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobieranej emerytury. Ze względu na piastowaną funkcję otrzymywałby zryczałtowane wynagrodzenie płatne regularnie każdego miesiąca oraz zwrot kosztów podróży służbowych na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 197).
Wnioskodawca miał jednak wątpliwość, czy z tytułu wypłacanej pensji prokurent będzie podlegał obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.Wcześniej w sprawie wypowiedział się ZUS, który uznał, że za mężczyznę nie muszą być odprowadzane należności na ubezpieczenia społeczne. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, iż prokurent może wykonywać swoje obowiązki zarówno na podstawie umowy o pracę, kontraktu cywilnoprawnego, jak i innego stosunku prawnego (np. na podstawie wyboru przez właściwy organ spółki). O formie decydują strony. Natomiast osoba otrzymująca wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały organu spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, bowiem tytuł nie został wymieniony w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). Katalog zawarty w tym przepisie jest bowiem wyczerpujący i ma charakter zamknięty.
Dyrektor łódzkiego NFZ zdecydował natomiast o braku konieczności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uzasadnił to tym, że w świetle art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów wymienionych w tym artykule. Umocowanie mężczyzny do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych opiera się na powołaniu. Taki tytuł nie został wymieniony w treści wskazanego wyżej przepisu.
Decyzja dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z 22 maja 2018 (05/1/I/2018)