Przekazanie ministrowi pracy i polityki społecznej uprawnień nadzorczych nad ZUS przewiduje projekt, nad którym dyskutowali dziś posłowie sejmowej komisji polityki społecznej.

Obecnie - od 2007 roku - nadzór nad ZUS sprawuje premier. Refunduje to uchwalona przez Sejm 8 grudnia 2006 roku ustawa o zmianach organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej, przygotowana przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza.

Weszła w życie, gdy premierem był Jarosław Kaczyński, a ministrem pracy i polityki społecznej Anna Kalata. Wcześniej nadzór nad ZUS sprawował minister pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada, że organem wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w stosunku do terenowych jednostek organizacyjnych jest prezes ZUS. Nie zmienia obowiązujących rozwiązań, zgodnie z którymi od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Wyłaniania prezesa ZUS w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru

Projektowane rozwiązania, dotyczące sposobu wyłaniania prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru są skorelowane z rozwiązaniami przyjętymi przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prezes ZUS ma być powoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie ministra pracy i polityki społecznej).

Nabór na stanowisko prezesa ZUS ma przeprowadzać zespół powołany przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego, składający się co najmniej z trzech osób. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego.