Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie wprowadziła maksymalnego czasu pracy lekarzy, którzy podpisali klauzulę opt-out i pracują ponad 48 godzin przeciętnie w tygodniu.
Z przepisów znowelizowanej ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr. 14, poz. 89 z późn. zm.) wynika, że jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest obowiązek zapewnienia odpoczynku tygodniowego. Zgodnie z art. 32jb wspomnianej ustawy, pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (ust. 3). Jednak w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, gdzie z reguły są pełnione dyżury lekarskie, pracownikowi, który je pełni, przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni (ust. 4).
Zatem lekarze dyżurujący mają prawo do odpoczynku tygodniowego w wymiarze 24 godzin. 14-dniowy okres rozliczeniowy oznacza, że w ciągu pierwszych siedmiu dni (tygodnia) pracownik może nie uzyskać prawa do odpoczynku tygodniowego, natomiast w ciągu kolejnych siedmiu dni zostanie mu ustalony łączny odpoczynek tygodniowy w wymiarze 48 godzin lub dwukrotny 24-godzinny.
EWA WRONIKOWSKA
doktor w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Społecznych KUL w Lublinie