Już za niecały miesiąc rodzice będą mogli zacząć ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia. Wnioski złożą za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia, a od sierpnia także w formie papierowej.

Nową formę wsparcia wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061). 300 zł na wyprawkę szkolną będzie przysługiwać na każde dziecko rozpoczynające naukę, zaczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, niezależnie od dochodów rodzica. Pieniądze będą też przyznane, jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wtedy wniosek o jego przyznanie będzie składał rodzic zastępczy lub dyrektor domu dziecka. Przyjmowaniem wniosków i prowadzeniem postępowań w sprawie świadczenia będą zajmowały się te same jednostki, które realizują program 500+.
W porównaniu do projektu, w treści ogłoszonego rozporządzenia znalazło się kilka zmian. Modyfikację przeszła m.in. definicja niepełnosprawnego dziecka. Co do zasady, wyprawka będzie na nie wypłacana do momentu skończenia 24 lat (w przypadku pozostałych dzieci granicą będą 20. rok życia), jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie w związku z tym, że niektórzy uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, to legitymowanie się tymi dokumentami też będzie uprawniać do przyznania 300 zł świadczenia.
W rozporządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące postępowania gminy, gdy wpłynie do niej wniosek najpierw od jednego rodzica, a potem od drugiego. Wtedy urzędnicy będą musieli ustalić, kto faktycznie sprawuje opiekę i w tym celu będą mogli zwrócić się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Ponadto samorządy – do czasu aż uzyskają elektroniczny dostęp do danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej – nie będą musiały weryfikować tego, czy dziecko uczęszcza do szkoły.
Świadczenie z programu „Dobry start” nie będzie się wliczało do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne formy wsparcia na dzieci oraz nie będzie podlegać egzekucji komorniczej. Jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu i sierpniu, pieniądze będzie miał wypłacone najpóźniej do końca września.