Podwyżka kryterium dochodowego w pomocy społecznej spowoduje wzrost dotacji dla środowiskowych domów samopomocy. Więcej osób skorzysta też z bezpłatnych posiłków.
514 zł na osobę w rodzinie oraz 634 zł dla osoby samotnej to obowiązujące obecnie kwoty progów dochodowych, które uprawniają do wsparcia z pomocy społecznej. Od 1 października będą wyższe. Zgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją, mają one wynosić odpowiednio 528 zł oraz 701 zł.
Jednocześnie art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) przewiduje, że wysokość progów ma wpływ na to, ile wynoszą niektóre świadczenia. To powiązanie sprowadza się do tego, że ich wysokość rośnie o 50 proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe. Dotyczy to zasiłku stałego, minimalnej i maksymalnej wysokości świadczenia przeznaczonego dla cudzoziemców oraz kwoty stanowiącej podstawę pomocy pieniężnej dla osoby, która usamodzielnia się po opuszczeniu placówki należącej do systemu pomocy społecznej. Zaproponowana przez rząd podwyżka spowoduje wzrost tych świadczeń o 41 zł. W efekcie zasiłek stały będzie wynosił 645 zł miesięcznie, minimalne i najniższe świadczenie dla cudzoziemca 647 zł i 1376 zł, a wspomniana podstawa – 1763 zł. Zmianie ulegnie też wartość miesięcznego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego, która obowiązuje osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego. Co do zasady ten dochód rośnie o 25 proc. kwot, o które wzrosły kryteria. Obecnie jest to 288 zł, a od października będzie to 308 zł.
Nowe progi dochodowe oznaczają też zmiany w dotacji, jaką budżet państwa przeznacza na jednego uczestnika zajęć w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS). Stanowi ona 230 proc. kryterium dla osoby samotnej. Teraz samorządy otrzymują 1458,20 zł miesięcznie na osobę korzystającą z ŚDS, natomiast od października będzie to 1612,30 zł. To jednak nie koniec, bo od 2019 r. dotacja dla tej placówki ma wynosić 250 proc. progu dochodowego. Tym samym już po trzech miesiącach dofinansowanie zwiększy się do 1752,50 zł.
Wreszcie weryfikacja kryteriów ma znaczenie dla rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W jego ramach dzieci, uczniowie oraz osoby dorosłe mają przyznawane bezpłatne posiłki lub zasiłki celowe na zakup żywności, pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza 150 proc. progu z pomocy społecznej. Od października pomoc z programu będzie więc należała się przy dochodach, które nie są wyższe niż 1051,5 zł (osoba samotna) oraz 792 zł (rodzina).