Firma organizująca szkolenie okresowe w dziedzinie bhp musi wydać zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem opracowanym przez resort pracy oraz przedstawiać rzeczywisty przebieg zajęć.
Czytelnik GP napisał, że prowadzi prywatną praktykę lekarską i zatrudnia w ośrodku zdrowia kilka osób, dla których jest pracodawcą. Kilka lat temu został zaproszony na szkolenie bhp dla pracodawców. Zajęcia odbyły się jednego dnia w godz. od 16 do 20. Na zakończenie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wymiarze 16 godzin.
- Zdaję sobie sprawę, że treść tego zaświadczenia nie odpowiada prawdzie. Czy mimo to mogę posługiwać się w dalszym ciągu tym zaświadczeniem - pyta?
Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu określającego okoliczności mające znaczenie prawne powinna w tym dokumencie potwierdzić tę okoliczność zgodnie ze stanem faktycznym i jego przebiegiem. Jest to jedna z podstawowych zasad, która ma na celu kształtowanie harmonijnych stosunków społecznych i gospodarczych w państwie i warunkuje wiarygodność instytucji składających się na jego system organizacyjnoprawny.
Dlatego każdy przypadek naruszenia tej zasady powinien spotkać się ze zdecydowaną postawą uprawnionych organów.
Zgodnie bowiem z art. 271 par. 1 kodeksu karnego, osoba uprawniona do wystawienia dokumentu mającego znaczenie prawne, która poświadcza w nim nieprawdę, podlega określonej tam karze.
Istotne jest pytanie czytelnika Gazety Prawnej, czy może posługiwać się takim dokumentem (przypuszczam, że w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy). Otóż art. 273 kodeksu karnego wyraźnie zabrania posługiwania się takim dokumentem stwierdzając, że podlega karze ten, kto używa dokumentu potwierdzającego nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. Czytelnik ten przez kilka lat posługiwał się takim właśnie dokumentem.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna.
Czytelnik powinien zatem odmówić wówczas przyjęcia dokumentu potwierdzającego nieprawdę, nie uiszczać opłaty za udział w szkoleniu pozorowanym, a jeśli dokonał opłaty wcześniej, zażądać jej zwrotu, jeżeli nie upłynął jeszcze termin przedawnienia oraz wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).