Wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - zakłada nowelizacja ustawy, którą przyjął w środę Senat. Ustawa jest elementem realizacji programu "Za życiem".

Chodzi o nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Za ustawą zagłosowało 54 senatorów, trzech było przeciw, czternastu wstrzymało się od głosu.

Zaproponowane rozwiązania mają m.in. pomóc byłym uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych w warsztacie terapii zajęciowej dla osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia.

Zgodnie z ustawą, osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej, będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuacji wsparcia udzielanego w warsztacie bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie mniej niż pięć godzin miesięcznie).

Reklama

Ponadto nowelizacja zakłada, że osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w razie utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ (w ciągu 90 dni od opuszczenia warsztatu) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Zajęcia klubowe w WTZ mają być finansowane przez PFRON. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

W nowelizacji przewidziano również wydłużenie dla rodziców - z 14 do 30 dni - prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14., a 18. rokiem życia.

Reklama

Ustawa zakłada ponadto ulgi podatkowe dla osób, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Regulacja zakłada też, że pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie wtedy, gdy ta zgoda nie jest możliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj.

Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dziecka, mającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, oraz rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą większa część przepisów ma wejść w życie w dzień po ich ogłoszeniu.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że dzięki poparciu przez Senat ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych "II etap programu "Za życiem" już za chwilę stanie się faktem".

Jak przypomina MRPiPS głównym celem programu +Za życiem+ jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. "W praktyce program Za życiem to kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, a także usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego" - wskazano w środowym komunikacie resortu.

I etap programu "Za życiem" polega m.in. na wsparciu rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, wzmocnieniu roli asystentów rodziny, rozwoju mieszkalnictwa chronionego i nowym programie polityki zdrowotnej.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.