W sprawach z zakresu prawa pracy sądy orzekają przede wszystkim na podstawie przepisów o naturze prawa pracy, bez względu na zaskarżenie uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych – stwierdził Sąd Najwyższy. Mówiąc prościej: sąd pracy może badać wadliwość uchwał organów spółki, nawet jeżeli nie zostały one zaskarżone w trybach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Stan faktyczny
Sprawa, w której orzekał Sąd Najwyższy, rozpoczęła się w 2011 r. Rada nadzorcza aneksowała wówczas umowę o pracę członka zarządu spółki. W aneksie przyznano mężczyźnie prawo do odprawy w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Powodem – jak później ustalono – było to, że rada nadzorcza obawiała się, że nowy prezes pozbędzie się swojego podwładnego, co się zresztą ziściło w 2013 r. Mężczyzna najpierw przestał być członkiem zarządu, a niewiele później została mu wypowiedziana umowa o pracę z powodu „negatywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku i doprowadzenia do pogorszenia sytuacji gospodarczej spółki grożącej utratą płynności finansowej i jej upadłością”.