Ustawodawca, aby ograniczyć pracodawcy swobodę w dysponowaniu pensją pracownika, wymienia typy potrąceń, do których pracodawca nie musi mieć zgody swojego podwładnego.

Są to:

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

• zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

• kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika pracodawca może potracić w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

W innych sytuacjach, aby pracodawca mógł uszczuplić pensję pracownika, jego zgoda jest niezbędna.

Zobacz pełną treść artykułu w eGP.