Powiatowe urzędy pracy z najlepszymi efektami w aktywizacji bezrobotnych otrzymają dodatkowe środki na pokrycie kosztów nagród dla pracowników.Sposób uzyskania tych pieniędzy określa rozporządzenie ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatowym środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz.U. poz. 666). Dziś wchodzi ono w życie. W tym roku na bonusy – w szczególności dla osób, które są doradcami klienta lub zajmują stanowiska kierownicze – przewidziana jest kwota stanowiąca 2 proc. puli środków Funduszu Pracy, przeznaczonej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. O te pieniądze będą mogły wnioskować tylko te pośredniaki, które spełnią dwa warunki. Po pierwsze osiągnęły w 2017 r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie wyższym od średniej. Drugim wymogiem jest wykazanie się wskaźnikiem efektywności kosztowej niższym od średniej dla całego kraju. Zrezygnowano natomiast z obowiązującego w poprzednich latach innego warunku uzyskania środków na nagrody, a mianowicie posiadania wyższej niż przeciętna liczby doradców klienta w całkowitym zatrudnieniu (zamiennie z niższą w stosunku do średniej krajowej liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta).
Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o dodatkowe pieniądze mogą być składane przez starostów do ministra pracy do 15 września br. Trzeba będzie do nich dołączyć uzasadnienie zawierające informacje o działaniach podjętych w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w aktywizacji, te dotyczące wspomnianych wyżej wskaźników, a także o średniej miesięcznej stopie bezrobocia i liczbie osób bezrobotnych na obszarze powiatu za 2017 r. Minister będzie mógł żądać uzupełnienia wniosku. Inaczej nie będzie rozpatrywany. Będzie na to siedem dni. Pieniądze zostaną przekazane do 31 października br.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 19 kwietnia 2018 r.