Wśród umów o pracę wyróżnić możemy między innymi umowy na czas nieokreślony i na czas określony. Jednym z rodzajów umów o pracę zawieranych na czas określony jest umowa na zastępstwo innego pracownika. Czy umowę taką można wcześniej wypowiedzieć?
Umowa ta zawierana jest w celu zastąpienia pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności. Co do zasady, do tego typu umów zastosowanie mają przepisy odnoszące się do umów na czas określony, jednak w sposób szczególny uregulowane zostało wypowiadanie tego rodzaju umów.
Prawo wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależy od okresu, na jaki jest zawierana. Zgodnie bowiem z art. 33 k.p. prawo do wypowiedzenia umowy na czas określony istnieje tylko wówczas, gdy zawierana jest ona na okres dłuższy niż sześć miesięcy, a możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenie została uzgodniona w samej umowie. W takim przypadku umowa na czas określony może być wypowiedziana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Artykuł 331 k.p. odnoszący się do wypowiadania umów na zastępstwo przewiduje jedynie, że okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi trzy dni. Nie reguluje on w ogóle jednak kwestii samej dopuszczalności wypowiedzenia. W szczególności nie wynika z niego, czy np. umowa na zastępstwo, podobnie jak umowa na czas określony, musi być zawarta na dłużej niż sześć miesięcy, aby można było ją wypowiedzieć. Pojawia się w związku z tym pytanie - czy ów wymóg zawarcia umowy na okres dłuższy niż sześć miesięcy odnosi się również do umów na zastępstwo, jako do jednego z rodzajów umów na czas określony?
Na pytanie to należy odpowiedzieć przecząco z następujących przyczyn. Po pierwsze, przemawia za tym literalna wykładnia art. 331 k.p., gdyż przepis ten nie przewiduje takiego wymogu względem umowy na zastępstwo, by mogła ona być rozwiązana za wypowiedzeniem. Po drugie, za tym stanowiskiem przemawia również wykładnia systemowa art. 331 k.p. Jako że ustawodawca zdecydował się uregulować kwestię prawa do wypowiedzenia umowy o zastępstwo w odrębnym przepisie i na odrębnych zasadach niż w przypadku umów na czas określony, nie ma powodów, by opierać się na w tej kwestii na art. 33 k.p. Kolejny argument jest następujący. Strony, zawierając umowę na zastępstwo, często nie wiedzą, ile czasu trwać będzie usprawiedliwiona nieobecność zastępowanego pracownika - krócej czy dłużej niż sześć miesięcy, a więc na jaki okres zawierają umowę. Jeżeliby uznać, że zasada dotycząca umów na czas określony obowiązuje, to nie wiedziałyby też, czy zawartą między nimi umowę można wypowiedzieć.