Takie rozwiązania zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i ofiarach represji wojennych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 276).
Obecnie żołnierze zmuszani do niewolniczej pracy w latach 1949–1959 otrzymują pewne wsparcie na podstawie ustawy z 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej... (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1373). Choć ustawodawca uznał, że podlegali oni represjom politycznym, to nie zdecydował się na przyznanie im takich samych uprawnień jak innym ofiarom.
Po zmianach będą oni mogli złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego (209,59 zł), o dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Ale to nie koniec zmian. Około 61,5 tys. osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy w czasie II wojny światowej też będzie mieć prawo do pomocy finansowej. Także 230 cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych będzie mogło uzyskać ryczałt energetyczny, jak również pomoc pieniężną, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.
Propozycję nowelizacji pozytywnie zaopiniował Komitet Społeczny Rady Ministrów. Rząd chce, by weszła ona w życie 1 września 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Komitet Społeczny Rady Ministrów