Burmistrz miasta chciałby zlecić jednemu z mieszkańców przygotowanie i opracowanie sposobu działania komórki organizacyjnej zajmującej się zadaniami związanymi z obronnością na terenie gminy. Czy taką dodatkową pracę może podjąć żołnierz zawodowy?
Tak. Od zasady, że żołnierzom zawodowym nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej, przepisy przewidują wyjątek, z którego wojskowi chętnie korzystają.
A mianowicie, dowódca jednostki, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, może zezwolić mu na wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności – na jego pisemny wniosek, skierowany drogą służbową – jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych, wpływa na podwyższenie kwalifikacji i nie narusza prestiżu wojskowego. Dodatkowo trzeba mieć na względzie, że prowadzona działalność gospodarcza lub działalność podmiotu, u którego będzie świadczona praca, nie dotyczy wyrobów obronnych oraz dostaw, robót budowlanych i usług, przeznaczonych na zamówienie jednostek wojskowych.
Za pracę zarobkową uważa się, w świetle obowiązujących przepisów, pracę świadczoną osobiście w ramach stosunku pracy, a na podstawie innego tytułu, jeżeli praca jest wykonywana przez okres dłuższy niż miesiąc (umowa-zlecenie, o dzieło).
Praca nie może być jednak wykonywana przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej, w której ten pełni służbę, oraz jednostce wojskowej bezpośrednio podległej, chyba że nie jest to jednostka budżetowa, a podstawa zatrudnienia jest inna niż umowa o pracę.
Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji. W przypadku naruszenia wspomnianych warunków dowódca jednostki może cofnąć wydaną już zgodę na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.), rozporządzenie ministra obrony narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 176, poz. 1366).