Od 1 kwietnia zmieniła się wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe. Podstawą prawną jest rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r., poz. 502).Dla większości firm składki będą mniejsze.
– Najniższa stopa procentowa składki będzie wynosiła 0,67 proc., zaś najwyższa 3,33 proc. i zależna będzie od rodzaju prowadzonej działalności – wyjaśnia Jolanta Rybak z firmy doradczej Inventage Sp. z o.o.
W przypadku firm zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób wysokość stopy procentowej składki wynosi 1,67 proc. Taki sam procent muszą zapłacić przedsiębiorcy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON. Dla porównania w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. stopa zryczałtowana tej składki wynosiła 1,8 proc. Przy czym ZUS ustala ją wyłącznie dla płatników, którzy przekazali „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA” za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.
– W sumie ustawodawca obniżył stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 28 grup działalności – dodaje Jolanta Rybak.
ZUS wyjaśnia, że płatnicy, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki, zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych już za kwiecień 2018 r. zweryfikować jej wysokość. Dotyczy to tych firm, które nie przekazały informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, tj. za lata 2015 -2017.
Zakład zwraca uwagę, że nowa stawka musi być zgodna z grupą działalności ustalonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Wysokość składek na takie ubezpieczenie zależy od liczby wypadków mających miejsce w zakładzie. Przy czym ZUS ma prawo podwyższyć konkretnej firmie wysokość stopy procentowej składki ustalanej na najbliższy rok składkowy o 100 proc., jeżeli z takim wnioskiem wystąpi inspektor pracy. Jest to możliwe w czasie dwóch kolejnych kontroli po stwierdzeniu rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.