Oprócz alimentów od ojca dziecka, matka może się starać między innymi o wsparcie w ramach programu 500 plus czy o zasiłek rodzinny. Ma także prawo wspólnie rozliczyć się z dzieckiem.

Osoba rozwiedziona oraz pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem jest traktowana podobnie jak matka samotnie wychowująca dziecko i przysługuje jej szereg świadczeń.

Zasiłek rodzinny. Rozwiedziona kobieta może więc starać o zasiłek rodzinny, jeśli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od ojca, chyba że sąd oddalił powództwo lub zobowiązał drugiego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Matka musi też spełnić kryterium dochodowe - od 1 listopada 2017 r. zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.