Zawodowi opiekunowie zastępczy otrzymają o 52 zł wyższe świadczenie na dziecko. Zwaloryzowane będzie też wsparcie dla osób, które opuściły już pieczę zastępczą.
Będzie to pierwsza od 2012 r. – kiedy weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) – podwyżka świadczeń. Zawarty w jej art. 86 i 153 mechanizm weryfikacji przewiduje bowiem, że kwoty pomocy finansowej na dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków (przebywających zarówno w rodzinach, jak i placówkach) są waloryzowane, jeśli wskaźnik inflacji przekroczy 105 proc. od roku, w którym były zmieniane po raz ostatni. Gdy tak się stanie, weryfikacja następuje od 1 czerwca następnego roku. Jednak dopiero teraz skumulowana wartość inflacji za lata 2012–2017 r. przekroczyła wspomniany poziom. W związku z tym zmiana wysokości świadczeń, o wskaźnik waloryzacji wynoszący 5,13 proc., nastąpi za dwa miesiące.
Nowe stawki wsparcia określa obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz 326). Zgodnie z nim świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 660 zł miesięcznie do 694 zł. Z kolei, gdy małoletni przebywa w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka, jego opiekunowie będą otrzymywali 1052 zł (teraz 1000 zł).
Waloryzacją są też objęte dwa specjalne dodatki. Pierwszy jest przyznawany wszystkim rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym jej stopniu. Obecnie wynosi on 200 zł miesięcznie, a od czerwca wzrośnie o 11 zł. Taka sama jest kwota dodatku należącego się zawodowej rodzinie zastępczej, gdy podopieczny trafia do niej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. To świadczenie również wzrośnie do 211 zł.
– Nie są to zbyt duże podwyżki, zwłaszcza gdy uwzględni się, jak w ostatnich latach wzrosły koszty utrzymania, ale rodziny zastępcze i tak na pewno ucieszy ta wiadomość – mówi Magdalena Kuźnicka, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wrocławiu.
Również w przypadku osób, które po skończeniu 18 lat (lub 25 lat, jeśli się uczą) opuszczają rodzinę zastępczą lub dom dziecka, rosną kwoty trzech gwarantowanych im przepisami świadczeń. Pierwszym z nich jest wsparcie na kontynuowanie nauki, które wzrośnie z 500 zł do 526 zł. Drugim świadczeniem jest pomoc na usamodzielnienie, której kwoty są zróżnicowane w zależności od tego, w jakiej formie pieczy dana osoba przebywała i jak długo. Na przykład, gdy była to rodzina zastępcza spokrewniona, może otrzymać jednorazowo 3300 zł. Od 1 czerwca będzie to 3470 zł. Wreszcie ostatnia forma wsparcia to pomoc na zagospodarowanie, która wzrośnie z 1500 zł do 1577 zł oraz z 3000 zł do 3154 zł (dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Podwyżka świadczeń oznacza, że wzrosną też wydatki, jakie ponoszą na ich finansowanie powiaty oraz gminy, które zwracają im część poniesionych kosztów. Jak szacuje MRPiPS, w tym roku – z uwagi na to, że weryfikacja obejmie 6 miesięcy – samorządy będą musiały wydać ok. 20 mln zł (powiaty) oraz 2,8 mln zł (gminy) więcej. Natomiast całoroczna waloryzacja świadczeń spowoduje wzrost wydatków o odpowiednio 35 mln zł oraz 5 mln zł.
– W momencie planowania budżetu na pieczę nie wiedzieliśmy jeszcze o podwyżce, dlatego teraz będziemy musieli dokładnie przeanalizować, czy wystarczy nam pieniędzy, czy konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków – wskazuje Mirosława Zielony, dyrektor PCPR w Koszalinie. ⒸⓅ