W Służbie Ochrony Państwa trwa weryfikacja funkcjonariuszy byłego Biura Ochrony Rządu. Ma być zakończona 1 kwietnia.

– Nie oznacza to, że w tym dniu będzie możliwe wskazanie, ilu funkcjonariuszy przyjęło lub odrzuciło propozycję dalszej służby w SOP. A to dlatego, że po jej otrzymaniu mają oni 14 dni na podjęcie decyzji – wyjaśnia mł. chor. SOP Anna Gdula-Bomba, rzecznik prasowy SOP.
Na miejsce zwolnionych przyjdą nowi. Docelowo w 2022 r. w SOP ma służyć 3 tys. funkcjonariuszy. Przy czym w 2018 r. planowane jest zwiększenie zatrudnienia o 300 osób, a do roku 2021 ich liczba ma się zwiększać średnio o 150 rocznie. W roku 2022 zostanie przyjętych kolejnych 40 osób.
W ten sposób rząd chce zlikwidować problem wakatów w tej formacji. Problem niemały, bo na przykład w 2015 r. służbę w BOR (poprzedniczki SOP) pełniło tylko 1894 funkcjonariuszy na 2904 etatów.
– Zainteresowani służbą w SOP informacje o wymaganych kwalifikacjach i sposobie naboru znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej SOP – dodaje Anna Gdula-Bomba.
Podstawą jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 610), które zostało opublikowane 23 marca br. Zgodnie z nim postępowanie będzie prowadzone w formie konkursu.
Podstawą wstępnej selekcji będzie rozmowa kwalifikacyjna. W ten sposób zostaną sprawdzone umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, autoprezentacji oraz motywacja do podjęcia służby. Pierwszy etap zakończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii dotyczącej dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.
Zainteresowany podjęciem służby będzie musiał również przejść test sprawdzający wiedzę – odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. trójpodziału władzy, źródeł prawa, funkcji i struktury organów władzy i administracji publicznej oraz rodzajów i zakresu działania formacji mundurowych. Dodatkowo zostanie także sprawdzona wiedza o samej SOP, uprawnieniach funkcjonariuszy, historii i tradycji działań ochronnych.
Ale to nie koniec sprawdzania przydatności do nowej służby. Kandydaci będą musieli przejść również test psychologiczny. Będzie on sprawdzać predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność emocjonalną, cechy charakterologiczne i osobowościowe oraz postawy wobec pracy i innych obowiązków. Zostaną mu poddane tylko te osoby, które uzyskały pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozporządzenie wprowadza zastrzeżenie, że takie sprawdzenie kandydata będzie mogła przeprowadzić tylko osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa oraz specjalnie przeszkolona.
Chętni do podjęcia służby w SOP będą musieli także zaliczyć test ze sprawności fizycznej. Poziom jego trudności będzie zależeć od wieku kandydata.
Kto ma szansę do niego przystąpić? Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność na liście chętnych będzie ustalana na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
SOP powstała 1 lutego tego roku. Zastąpiła wcześniej działające Biuro Ochrony Rządu. Funkcjonariusze pełniący służbę w BOR stali się funkcjonariuszami SOP z utrzymaniem dotychczasowych warunków, zachowując ciągłość służby. Ale nie wszyscy w niej pozostaną. Zatrudnienie bowiem wygaśnie po upływie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o SOP, jeżeli zatrudniony nie otrzyma pisemnej propozycji określającej nowe warunki pełnienia służby.
Docelowo w 2022 r. w Służbie Ochrony Państwa ma służyć 3 tys. funkcjonariuszy