W grudniu ubiegłego roku do ZUS wpłynął wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie składek. Powodem wątpliwości był fakt powołania na stanowisko wiceprezesa firmy jednego ze wspólników. Podstawą prawną była uchwała zgromadzenia współwłaścicieli firmy, w której także określono wynagrodzenie powołanego. Pracodawca wyjaśnił ZUS, że do obowiązków członka zarządu należy m.in. gospodarowanie majątkiem, sprawowanie kontroli nad firmą oraz jej reprezentowanie w kontaktach z innymi podmiotami.
ZUS, oceniając zaistniałą sytuację, uznał, że powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy (wyrok SN z 2 grudnia 2004 r., sygn. akt I PK 51/04). Powołanie jest bowiem terminem ogólnym obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. I właśnie z tego powodu powołany na członka zarządu, aby otrzymywać zapłatę, nie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Tym samym nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ponieważ taki tytuł nie został wymieniony w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji nie ma obowiązku opłacania składek z tego tytułu od wynagrodzenia otrzymywanego przez wiceprezesa spółki.
Inaczej wygląda sprawa w przypadku wykonywania dodatkowych usług doradczych przez taką osobę. Przedsiębiorca od takiego wynagrodzenia musi odprowadzać składki do ZUS, ponieważ osoby wykonujące prace na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu.
Jak zwraca uwagę ZUS, ze względu na fakt, że usługi doradcze są jedynym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia, od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także chorobowe (o ile zainteresowany dobrowolnie zgłosi się do takiego ubezpieczenia).
Podstawa
Decyzja nr DI /100000/43/ 1470/ 2017 oddziału ZUS w Gdańsku z 2 lutego 2018 r.