Do 30 marca gminy mogą składać w urzędach wojewódzkich wnioski o pieniądze z programu „Opieka 75+”. W konkursie mogą startować samorządy mające do 40 tys. mieszkańców.
Tak jak zapowiadaliśmy w DGP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uruchomiło drugi nabór wniosków w programie „Opieka 75+”. W porównaniu do jego pierwszej edycji na uzyskanie dotacji może teraz liczyć więcej gmin, bo resort zdecydował, że o budżetowe dofinansowanie mogą starać się gminy mające do 40 tys. mieszkańców, podczas gdy wcześniej limit wynosił 20 tys. Bez zmian pozostały natomiast pozostałe warunki konkursu. Wsparcie na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych u seniorów lub objęcie nimi osób, które do tej pory z nich nie korzystały, mogą otrzymać samorządy realizujące te działania samodzielnie i zatrudniające opiekunki na etacie.
Jednocześnie w odpowiedzi na wątpliwości gmin, które pojawiły się po pierwszym konkursie, MRPiPS wyjaśnia, że dofinansowaniu podlega 50 proc. kosztów zatrudnienia opiekunki, czyli jej wynagrodzenia wraz z pochodnymi, takimi jak nagrody czy trzynastka, za jedną godzinę usług. Co więcej, jeżeli osoba ma już przyznane usługi opiekuńcze np. w wymiarze czterech godzin, a gmina chce zwiększyć pomoc o kolejne dwie godziny, to dofinansowanie w ramach programu liczone jest jedynie z tych dodatkowych. Samorządy powinny też pamiętać, że w sytuacji, gdy dzięki środkom z programu senior ma przyznawane dodatkowe godziny usług, konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.
Kolejna kwestia, która nie jest jasna dla samorządów, dotyczy odpłatności za świadczenie usług. Są one bowiem bezpłatne tylko dla osób, których dochody nie przekraczają kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Pozostałe muszą wnosić opłatę, której stawki są określane w uchwale rady gminy.
MRPiPS wskazuje, że odpłatność za usługi w przypadku osób, które będą miały zapewnioną większą ich liczbę, nie podlega dofinansowaniu z programu. Jednocześnie wnoszona przez seniora należność za te dodatkowe godziny będzie stanowiła dochód gminy, a nie budżetu państwa.
Samorządy pytały się też, czy muszą zatrudniać opiekunkę „przypisaną” do osób, dla których usługi będą pokrywane ze środków programu, czy można finansować etaty dotychczasowych pracownic, jeśli te będą się nimi zajmować. Resort rodziny podkreśla, że jeśli obecnie zatrudnione opiekunki mogą zapewnić dodatkowe usługi, to nie jest konieczne przyjmowanie do pracy nowych osób. Samo „przypisanie” opiekunek do konkretnych beneficjentów pomocy nie leżałoby w ich interesie z uwagi np. na urlopy oraz zwolnienia lekarskie, które mogłyby skutkować problemami z zapewnieniem opieki seniorom na czas ich nieobecności.