Program oddłużenia publicznych placówek medycznych, które przekształca się w spółki, będzie realizowany do końca 2010 roku. Na ten cel budżet ma przeznaczyć 2,7 mld zł.
Rada Ministrów przygotowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego planu, dzięki któremu te samorządy, które zdecydują się na przekształcanie podległych im placówek medycznych w spółki prawa handlowego, dostaną dodatkowe środki na umorzenie części ich zobowiązań. To dobra informacja szczególnie dla starostów i marszałków, bo ci wstrzymywali się z przygotowywaniem list szpitali przeznaczonych do zmiany formy prawnej, czekając na szczegóły dotyczące zasad ich oddłużenia.
Odpowiedzialnym za realizację programu ma być minister rozwoju regionalnego. Dodatkowe środki będą przekazywane samorządom w formie dotacji celowej, co oznacza, że nie będzie obowiązku ich zwracania.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania będzie złożenie odpowiedniego wniosku i przygotowanie programów restrukturyzacyjnych i zaakceptowanie ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia, właściwego wojewodę i Bank Gospodarstwa Krajowego. Wojewodowie będą mieli 30 dni (od dnia złożenia wniosku) na dokonanie jego oceny, przekazanie zaakceptowanych wniosków do resortu rozwoju regionalnego wraz z propozycją zawarcia umowy oraz zawiadomienie wnioskodawcy o przyjęciu dotacji na spłatę części zadłużenia przekształcanego SP ZOZ. To będzie jednoznaczne z jego likwidacją i powołaniem w jego miejsce spółki prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
Zgodnie z projektem uchwały przekształcane SP ZOZ będą mogły skorzystać z pomocy finansowej przez najbliższe dwa lata, czyli do końca 2010 roku. Na ten cel ma być zarezerwowane w budżecie 2,7 mld zł. Resort zdrowia spodziewa się, że pierwsze wnioski o objęcie udziałem w programie zaczną przyjmować pod koniec I kwartału tego roku.
71 szpitali zostało przekształconych w spółki w latach 1999-2008