Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Ostatnio kolega zaproponował mi założenie z nim spółki cywilnej, w której prowadzilibyśmy już innego rodzaju działalność. Czy będę musiał płacić składki podwójnie?
Wspólnik spółki cywilnej w takim przypadku nie będzie musiał opłacać dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne, ale będzie zobowiązany do opłacania podwójnej składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I UK 296/07), udział wspólnika w spółce cywilnej nie stanowi tytułu do ubezpieczenia społecznego, ponieważ spółka jest tylko wewnętrznym zobowiązaniem wspólników (umową) i z braku podmiotowości prawnej nie prowadzi działalności gospodarczej. Podkreślił, że wspólnik spółki ma więc własny tytuł do ubezpieczenia – jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – a ubezpieczeniu społecznemu nie podlega uczestnictwo w spółce, lecz prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
Reklama
Trzeba też zwrócić uwagę na art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego, zgodnie z którym osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (a co za tym idzie także dobrowolnym chorobowym oraz wypadkowym) z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Skoro więc przedsiębiorca prowadzi już odrębną działalność gospodarczą i nie rezygnuje z niej, przystępując do spółki cywilnej, to należy uznać, że opłaca już obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia firmy.
Zasady opłacania składki zdrowotnej są jednak inne. Otóż zgodnie art. 82 ust. 3 i 5 ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego jej rodzaju. Jedną z tych działalności jest więc udział w spółce cywilnej, zaś drugą prowadzona odrębnie przez czytelnika firma. Oznacza to, że w opisywanej sytuacji przedsiębiorca będzie miała obowiązek opłacać podwójna składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 9 ust. 3 i art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).
Art. 82 ust. 3 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).