Urodzenie dziecka to jedno ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem chorobowym. W czasie ciąży ubezpieczona odbiera jednak wyższy zasiłek chorobowy niż osoba niezdolna do pracy z innych powodów, a po porodzie przysługuje jej zasiłek macierzyński.

Okres niezdolności do pracy, także w przypadku ciąży, to jednak okres nieskładkowy – za ubezpieczoną nie odprowadza się składek, a więc mimo otrzymywania świadczeń nie zwiększa się jej konto emerytalne. Inaczej jest w przypadku urlopów macierzyńskiego i wychowawczego. W ich trakcie ZUS opłaca, a budżet państwa finansuje składki emerytalne i rentowe. Co więcej, są one opłacane nawet wówczas, gdy rodzic nie ma prawa do tego rodzaju urlopów, bo nie jest pracownikiem, a np. zleceniobiorcą. Chodzi o to, aby rodzicielstwo nie miało negatywnego wpływu na przyszłe uprawnienia emerytalne. Wprowadzono także zachętę do legalnego zatrudniania niani – ZUS opłaci za nią część składek.

ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna

Dla kogo zasiłek macierzyński

- Ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła dziecko albo przyjęła dziecko na wychowanie (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

- Ojca dziecka (innego członka rodziny), jeśli matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego (dopuszczalne po 14. tygodniach po porodzie), porzuciła dziecko lub nie może się nim zajmować.

- Jednocześnie dla obojga rodziców, jeśli tak zdecydują – za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, jednak łączny okres zasiłku macierzyńskiego nie może przekraczać wymiaru urlopu rodzicielskiego.

Kobiety w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ustało ono w okresie ciąży:

– z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

– z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jeśli zarobki ubezpieczonej lub zgłoszona podstawa składek w przypadku przedsiębiorców przed porodem były tak niskie, że wyliczony zasiłek (pomniejszony o zaliczkę na podatek dochodowy) jest niższy niż 1000 zł, ZUS podwyższy go do tej kwoty.

O czym warto także pamiętać

Dodatkowa umowa np. zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest tylko dobrowolnym, a nie obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych; budżet państwa nie przestanie finansować składek z tytułu pobierania zasiłku.

Dodatkowa umowa lub prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie urlopu wychowawczego (w trakcie okresu rezygnacji z wykonywania pracy – w przypadku osób niebędących pracownikami) jest już obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych, a budżet państwa w takim przypadku przestanie finansować składki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.