Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pracujący przy zbiorach warzyw i owoców będą podlegać ubezpieczeniu w KRUS jako pomocnicy rolników.
Obecnie przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane. Dlatego zaproponowano, aby w takich przypadkach podstawą świadczenia pracy był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika). Umowa będzie stosowana tylko do czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem owoców i warzyw, ich sortowaniem oraz przygotowaniem do sprzedaży. Będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego.
Do pracy wykonywanej na jej podstawie nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Rolnik będzie musiał opłacać za taką osobę składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie społeczne (do 15. dnia następnego miesiąca). Ze względu na krótki okres świadczenia pomocy właściciel gospodarstwa musi zgłaszać takie osoby do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy oraz opłacać za nie składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej wysokości, jaką przewidziano za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Zapewni to zatrudnionym przy zbiorach możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Dodatkowo taki pracownik będzie mieć prawo do jednorazowego odszkodowania, jeśli dojdzie do wypadku w gospodarstwie. Rząd zgodził się, żeby pomocnikiem rolnika mogła być także osoba przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę.
Nowe regulacje wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd