Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada weryfikację przepisów, która pozwoli jednoznacznie określić zakres zadań realizowanych przez ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.
Powstawanie takich instytucji przewiduje rządowy program „Za życiem”, a ich celem jest udzielanie wsparcia rodzicom niepełnosprawnych dzieci – od momentu zdiagnozowania dysfunkcji zdrowotnej do podjęcia nauki w szkole.
Co do zasady każdy powiat wyznacza jedną placówkę, np. poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która będzie na jego terenie pełniła funkcję takiego ośrodka. Jej dodatkowa działalność jest finansowana ze środków dotacji budżetowej, którą samorząd otrzymuje po podpisaniu porozumienia z resortem edukacji. Część powiatów ma jednak wątpliwości związane z funkcjonowaniem ośrodków.
– Niejasności dotyczą m.in. tego, jak ma wyglądać realizacja zadań przez ośrodek, bo rozporządzenie MEN w tej sprawie składa się tylko z kilku krótkich punktów. A także tego, jakie powinny być kryteria ustalania pierwszeństwa przy obejmowaniu dzieci pomocą – mówi Katarzyna Liszka-Michałka z działu monitoringu prawnego i ekspertyz Związku Powiatów Polskich.
Dodaje, że dotacja nie zakłada też środków na koordynatorów. Ich zatrudnianie przewiduje uchwała rządu w sprawie programu „Za życiem”. Wskazuje ona, że taka osoba ma być odpowiedzialna za dostęp do usług ośrodka oraz za administrowanie w powiecie bazą danych o wszelkich formach pomocy skierowanych do rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Swoje zastrzeżenia ZPP przedstawił podczas posiedzenia zespołu ds. edukacji działającego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
– Zwróciliśmy na nim również uwagę, że porozumienia były podpisywane pod koniec 2017 r., co powodowało, że powiaty miały mało czasu na wydanie pieniędzy z dotacji oraz ich rozliczenie – podkreśla Katarzyna Liszka-Michałka.
W odpowiedzi na zgłoszone uwagi ZPP otrzymał pismo od Marzeny Machałek, wiceminister edukacji narodowej, która wskazała w nim, że problem braku w dotacji pieniędzy na zatrudnienie koordynatorów został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie zapowiedziała, że wkrótce zostanie rozwiązany, przy czym nastąpi to w taki sposób, że z uchwały „Za życiem” wykreślone zostaną zapisy dotyczące obowiązku zatrudniania takich osób (resort rodziny właśnie pracuje nad projektem zmian w programie). Ponadto zweryfikowane mają być przepisy odnoszące się do ośrodków, w tym te zawarte w rozporządzeniu MEN, co ma pozwolić na jednoznaczne określenie, jakie są ich zadania.