Podpisując przedwstępną umowę o pracę, strony zobowiązują się do nawiązania w przyszłości stosunku pracy na warunkach określonych w tej umowie. Strona uchylająca się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę musi się liczyć z koniecznością zapłaty drugiej stronie odszkodowania.
Umowa przedwstępna nie została uregulowana w kodeksie pracy. Nie oznacza to jednak, że w stosunkach pracy umowy takie nie są stosowane. Mogą być one zawierane z kandydatami na pracowników na podstawie art. 389 i 390 kodeksu cywilnego. Artykuł 300 kodeksu pracy zezwala bowiem na zastosowanie w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy - przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Zawarcie umowy przedwstępnej