Zwycięzcy wyróżniają się tym, że ich kadra, jakość kształcenia oraz wymogi stawiane studentom są na wysokim poziomie.

GP przebadała wszystkie uczelnie publiczne i prawie wszystkie niepubliczne. Wzięliśmy pod uwagę nie tylko jakość kształcenia, ale także komfort studiowania i przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika.

Jak powstał ranking - metodologia rankingu

W rankingu braliśmy pod uwagę 39 różnych danych. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego 40 punktów za kadrę, 40 za jakość i siłę kształcenia oraz 20 za wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów.

Badając kadrę wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt)

2. liczbę prof. i dr hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników naukowych (maks. 5 pkt)

3. liczbę prof. i dr hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt)

4. liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt)

5. liczbę nowo zatrudnionych pracowników w roku akademickim 2006/2007 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt)

6. liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w roku akademickim 2006/2007 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt)

7. liczbę publikacji naukowych (książki i artykuły) pracowników wydziału w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007 w stosunku do liczby pracowników (maks. 6 pkt)

8. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr nauk prawnych w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007 (maks. 1 pkt)

9. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr habilitowanego w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007 (maks. 3 pkt)

10. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni profesora w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007 (maks. 4 pkt)

11. otrzymane przez pracowników (w ciągu ostatnich 5 lat) doktoraty Honoris Causa

Badając jakość i siłę kształcenia wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt)

2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt)

3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na 1 studenta prawa (maks. 3 pkt)

4. liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt)

5. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt)

6. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1,5 pkt)

7. dostępność przedmiotu z umiejętności obsługi LEX-a (maks. 1 pkt)

8. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt)

9. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 2 pkt)

10. funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt)

11. funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt)

12. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich, kół naukowych (maks. 3 pkt)

13. wyróżnienia i nagrody uzyskane przez wydział i jego pracowników za ostatnie 2 lata (maks. 3 pkt)

14. liczbę konferencji organizowanych przez wydział w ostatnim roku (maks. 4 pkt)

15. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 2 pkt)

Badając wymogi i jakość absolwentów wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. czy studenci kształcą się w systemie ECTS (maks. 3 pkt)

2. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2 pkt)

3. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 2,5 pkt)

4. liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

- prawa cywilnego (maks. 1 pkt)

- prawa karnego (maks. 1 pkt)

- prawa handlowego (maks. 1 pkt)

- postępowania karnego (maks. 1 pkt)

- postępowania cywilnego (maks. 1 pkt)

5. liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

- prawa cywilnego (maks. 1,5 pkt)

- prawa karnego (maks. 1,5 pkt)

- prawa handlowego (maks. 1,5 pkt)

- postępowania karnego (maks. 1,5 pkt)

- postępowania cywilnego (maks. 1,5 pkt)