Urzędy wojewódzkie zgłaszają zastrzeżenia do propozycji nowych przepisów regulujących funkcjonowanie prywatnych placówek opieki dla seniorów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.Zmiany w tym zakresie zawiera projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Przewiduje on m.in. wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez niepubliczne domy personelu opiekuńczego o określonych kwalifikacjach oraz minimalnego wskaźnika ich zatrudnienia. Co do zasady, osoby wchodzące w jego skład mają być zatrudnione w wymiarze 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jednego mieszkańca placówki. Przy czym nie będzie to mogło być mniej niż sześć osób wykonujących czynności opiekuńcze na cały etat. Jednak jak zwracają uwagę urzędy z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz opolskiego, ten warunek może być trudny do spełnienia dla małych placówek, przeznaczonych np. dla pięciu lub ośmiu osób.