Urzędy wojewódzkie zgłaszają zastrzeżenia do propozycji nowych przepisów regulujących funkcjonowanie prywatnych placówek opieki dla seniorów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.Zmiany w tym zakresie zawiera projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Przewiduje on m.in. wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez niepubliczne domy personelu opiekuńczego o określonych kwalifikacjach oraz minimalnego wskaźnika ich zatrudnienia. Co do zasady, osoby wchodzące w jego skład mają być zatrudnione w wymiarze 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jednego mieszkańca placówki. Przy czym nie będzie to mogło być mniej niż sześć osób wykonujących czynności opiekuńcze na cały etat. Jednak jak zwracają uwagę urzędy z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz opolskiego, ten warunek może być trudny do spełnienia dla małych placówek, przeznaczonych np. dla pięciu lub ośmiu osób.
– Zachodzi wątpliwość, czy do wskaźnika zatrudnienia należy wliczać współpracowników, którzy świadczą pracę nieodpłatnie. Nie została też uregulowana kwestia wolontariuszy, stażystów i praktykantów – wskazuje dodatkowo w przekazanym do resortu rodziny piśmie Mieczysław Wojtaszek, dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Reklama
Podkreśla również, że aby wojewodowie mogli faktycznie sprawować nadzór nad spełnianiem przez prywatne placówki standardów zatrudnienia, potrzebna jest zmiana brzmienia art. 22 ust. 10 ustawy. Obecnie jego treść zakłada bowiem, że kontrola wojewodów obejmuje warunki socjalno-bytowe oraz przestrzegania praw mieszkańców, a projekt w wersji przekazanej do konsultacji nie zawiera zmian w tym właśnie przepisie.
Kolejny element nowelizacji, do którego wpłynęły uwagi, dotyczy nałożenia na wojewodów obowiązku prowadzenia wykazu kar pieniężnych nakładanych na placówki, które działają nielegalnie. Jego dane będą udostępniane do celów prowadzenia postępowań o nałożenie kary pieniężnej lub wydania albo cofnięcia zezwolenia na działalność domu opieki. W praktyce będzie to oznaczać, że wojewodowie, np. przed wydaniem decyzji o ukaranie placówki po raz pierwszy, będą sprawdzać w pozostałych regionach, czy jej właściciel nie był wcześniej karany (w takich przypadkach sankcja finansowa jest wyższa).
Jednak wojewodowie małopolski i wielkopolski proponują, aby zamiast 16 odrębnych wykazów kar powstał jeden centralny, prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W ten sposób całość informacji byłaby dostępna w jednym miejscu i oczekiwanie na ich uzyskanie nie wydłużyłoby czasu trwania postępowania administracyjnego, co nastąpi, gdy trzeba będzie występować o nie do poszczególnych urzędów. Co więcej, taki wykaz byłby udostępniany publicznie i dzięki czemu potencjalni klienci placówek mogliby sprawdzić, czy ta, w której zamierzają zamieszkać lub umieścić bliskiego, działa zgodnie z przepisami.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy