W strategii rządu wobec osób starszych o 2030 została podzielona na dwa obszary. Inaczej będzie kształtowana polityka wobec ogółu seniorów, a dodatkowe działa zostaną skierowane wobec osób niesamodzielnych.

Do 2030 roku rząd chce zmienić postrzeganie osób starszych, zwiększyć ich uczestnictwo w życiu społecznym, stworzyć warunki wykorzystywania ich potencjały w życiu społecznym i zawodowym, zwiększyć ich bezpieczeństwo, stworzyć warunki do solidarności międzypokoleniowej oraz promować zdrowie i edukację osób starszych. Dodatkowo wobec osób starszych rząd chce zmniejszyć stopień zależności od innych, zapewnić optymalny dostęp do usług zdrowotnych, stworzyć sieć usług środowiskowych oraz zapewnić system wsparcia nieformalnych opiekunów.

Co dokładnie kryje się pod tymi hasłami?

1. Chcąc kreować pozytywny obraz starości do podstaw programowych przedmiotów szkolnych zostaną wpisane kwestie związane z przygotowaniem do starości i integracją międzypokoleniową. MEN ma również budować współpracę przedszkoli i szkół z organizacjami senioralnymi. Poza tym kampanie społeczne propagujące wzorce aktywnego starzenia się.

2.Jak najdłuższe zachowanie samodzielności to dla rządu „realizacja kampanii społecznych zachęcających do świadomego decydowania o przejściu na emeryturę oraz promowanie w przedsiębiorstwach zasad zarządzania wiekiem”, a także „dofinansowywanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez pracodawców (ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw)”. W 2018 roku ma również pojawić się portal kalkulatora emerytalnego pozwalającego na symulację wysokości własnej emerytury w różnych wariantach.

3. W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury ma przedstawić przepisy kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w którym zostaną uwzględnione kwestie uniwersalnego projektowania. Jednostki samorządu terytorialnego będą odpowiedzialne za cykliczne przeglądy i ocenę dostępności przestrzeni publicznej przez seniorów. Także w tym roku do Narodowego Programu Mieszkaniowego mają zostać dopisane kwestie związane ze specyficznymi problemami mieszkaniowymi osób starszych.

4. Do 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma opublikować dokument wyznaczający zasady profesjonalnej komunikacji z osobą starszą w instytucjach publicznych.

5. Gminy w swoich strategicznych dokumentach będą miały obowiązek uwzględniania potrzeb osób starszych. Jednym z sugerowanych działań ma być „upowszechnianie darmowego transportu dla osób niemobilnych w trakcie wydarzeń lokalnych w celu umożliwienia im czynnego uczestnictwa w wydarzeniach integrujących społeczność lokalną”.

6. Rząd chce zachęcać osoby starsze do aktywności zawodowej i promować, którzy ich zatrudniają. Jak, tego dokładnie z dokumentu się nie dowiemy. Wiadomo tylko, że MRPiPS ma już od 2018 promować wprowadzanie nowych form zatrudnienia dla seniorów ja coaching, tutoring i mentoring.

7. Do 2020 roku Ministerstwo Zdrowia ma wprowadzić kompleksową opiekę nad osobą starszą: opracować standardy profilaktyki i opieki nad osobami starszymi, poprawić koordynację opieki; określić zasady postępowania medycznego w różnych grupach wiekowych, ze szczególnym wyróżnieniem grupy osób starszych; monitorować efektywność opieki nad osobami starszymi.

8. Także do 2020 roku mają się zmienić zasady hospitalizacji seniorów. Wiele czynności ma być wykonywanych w domu osoby starszej. Ma zostać stworzony system dziennej diagnostyki umożliwiający wdrożenie leczenia i dalszą jego kontynuacje w warunkach środowiska domowego. Także w domu mają być monitorowane efekty hospitalizacji.