Pracodawcy chcą doprecyzowania przepisów tak, by jednoznacznie wskazywały, jak firma udzielająca obniżeń we wpłatach na PFRON ma informować klienta, że może z nich skorzystaćWprowadzenie tego wymogu przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). W związku z tym, że 27 lutego będzie się nim zajmowała sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny, organizacje pracodawców postanowiły przekazać posłom swoje uwagi. Jedna z nich dotyczy właśnie tego nowego obowiązku.
Zgodnie z dodawanym do art. 22 ustępem 1a sprzedający będzie razem z fakturą przekazywał kontrahentowi informację o zasadach nabywania i korzystania z ulg na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o możliwości złożenia oświadczenia o chęci uzyskania obniżenia (w terminie siedmiu dni od otrzymania tego dokumentu).
– Zaproponowana formuła informacji będzie skutkować koniecznością zawierania w niej szczegółowej instrukcji dotyczącej zasad korzystania z obniżeń i składania oświadczeń. Według nas powinna ona być krótkim komunikatem – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że projekt nie precyzuje też, co oznacza zwrot o przekazywaniu informacji „wraz z fakturą”, co może stanowić olbrzymie pole do dowolnej interpretacji przepisów. Uregulowanie tej kwestii jest zaś o tyle istotne, że niewypełnienie tego obowiązku przez firmę udzielającą ulg będzie grozić jej karami finansowymi.
Kolejna propozycja, która budzi zastrzeżenia, to nowe brzmienie art. 22 ust. 9 ustawy. Ten przepis wskazuje, że do wyliczenia kwoty ulgi potrzebne jest obliczenie stanu zatrudnienia ogółem oraz wskaźnika niepełnosprawnych pracowników (musi to być minimum 30 proc. osób ze znaczną dysfunkcją zdrowotną lub umiarkowaną i jednym ze schorzeń specjalnych). Nowelizacja tego artykułu zakłada, że do ustalenia liczby personelu oraz wskaźnika pracodawca powinien brać pod uwagę zatrudnienie na dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup dokonany przez klienta.
– Obecnie uwzględniany jest przeciętny miesięczny wskaźnik niepełnosprawnych pracowników. Konieczność jego obliczania według stanu na dany dzień w przypadku firm, które nie wystawiają faktur swoim kontrahentom jednego dnia, stanowić będzie dodatkowe, czasochłonne obciążenie – podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że takie rozwiązanie może też prowadzić do nadużyć i nieuczciwych praktyk, polegających na sztucznym kreowaniu wskaźnika na jeden dzień (przez firmy, które go nie osiągają). Ponadto projekt nie wskazuje, co stanie się w przypadku, gdy w momencie wystawiania faktury wspomniany limit będzie osiągnięty, ale w przekroju całego miesiąca będzie niższy niż 30 proc.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy po pierwszym czytaniu