Rodzic ubiegający się o becikowe musi przygotować obszerną dokumentację. Na długą listę składają się m.in.: wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Jakie dokumenty przygotować?

Zacząć należy od wypełnienia wniosku o becikowe, który można znaleźć TUTAJ.

Wymagane załączniki do wniosku to:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub (jeśli ojciec jest nieznany) odpis zupełny aktu urodzenia;
  • kserokopie dokumentów tożsamości obojga rodziców, a w przypadku cudzoziemców - kart pobytu;
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży;
  • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej nie odebrano zapomogi na dziecko
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziny z Urzędu Skarbowego, w tym:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - musi je złożyć każdy pełnoletni członek rodziny;

- w przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa): zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, w którym zawarte zostaną informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

Dokumenty dotyczące utracenia dochodu:

- dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;

Dokumenty dotyczące uzyskania nowego źródła dochodu:

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający wysokość i rodzaj dochodu, datę jego uzyskania oraz liczbę miesięcy, podczas których był on uzyskiwany;

- po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

Dokumenty dotyczące kwestii alimentów:

- kopię odpisu orzeczenia zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie/ poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia, w którym zawarta będzie treść ugody sądowej, lub , lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

Dodatkowo:

- kopię umowy dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

- oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

- kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

O tym, jakie dokumenty potwierdzające dochody należy przygotować, decyduje indywidualna sytuacja rodziny. Może się więc zdarzyć, że wnioskodawca zostanie poproszony o dostarczenie dodatkowych zaświadczeń.