Łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia - wynika z projektu ustawy.

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że jej wdrożenie wzmocni istotnie polski system finansowy, w szczególności rynek kapitałowy, w tym rynek akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości (w tym REIT). Część inwestycji będzie mogła być lokowana za granicą, ale zakłada się, że udział inwestycji zagranicznych nie przekroczy 30 proc.

"Realizacja proponowanych zmian daje silny bodziec do rozwoju warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Warszawy jako realnego centrum finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Proponowane zmiany tworzą silną i zdywersyfikowaną bazę dla lokalnych inwestorów posiadających długoterminowy horyzont inwestycyjny. Umożliwiają wzrost udziału polskich inwestorów w strukturze inwestycji bezpośrednich i portfelowych w gospodarce, w tym poprawę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Reklama

W wyniku wdrożenia ustawy o PPK zakłada się, że całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosną z poziomu 172,6 mld zł na koniec 2016 r. do poziomu co najmniej 339,7 mld zł po okresie 11 lat w 2027 roku przy założeniu, że aktywa OFE, IKE i IKZE nie są powiększane o nowe składki, a składki na PPK opłacane są w minimalnej wysokości, tj. 3,5 proc. wynagrodzenia.

W przypadku gdyby składki na PPK opłacane były w maksymalnej wysokości 8 proc. wynagrodzenia, całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosną do poziomu 496 mld zł w 2027 roku.

Wariant przy minimalnej składce na PPK równej 3,5 proc. wynagrodzenia:

2 019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aktywa PPK (w mld zł):
Razem aktywa na koniec okresu 6 18 34 50 67 84 101 120 138
% aktywów w PPK do PKB 0% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 5%
Łączny wpływ oszczędności na rynek kapitałowy 6 12 15 15 15 15 15 15 16
Łączny wpływ oszczędności jako % PKB 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Wariant przy maksymalnej składce na PPK równej 8 proc. wynagrodzenia:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aktywa PPK (w mld zł):
Razem aktywa na koniec okresu 12 38 72 106 142 178 216 255 294
% aktywów w PPK do PKB 1% 2% 3% 5% 6% 7% 8% 10% 11%
Łączny wpływ oszczędności na rynek kapitałowy 12 25 32 32 32 32 33 33 33
Łączny wpływ oszczędności jako % PKB 0,6% 1,1% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%

15 lutego projekt ustawy o PPK został skierowany do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i RDS.