Właściciele firm nie zapłacą w 2009 roku przez cały ten rok takich samych składek do ZUS. Innych przelewów muszą dokonać za styczeń i luty, a innych za pozostałą część roku.
Ze względu na opóźnienie prac w Sejmie nad projektem zmieniającym wysokość składki zdrowotnej osoby prowadzące firmy nie będą w tym roku opłacać przez cały rok takich samych składek do ZUS. Nie mogą więc już teraz zlecić bankowi, aby ten wysyłał do zakładu przez cały ten rok taką samą kwotę.
Obowiązująca od 27 grudnia 2008 r. ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1417) stanowi, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz do FP osób prowadzących firmy wynosi (poza wyjątkami) w całym roku - a nie jak dotychczas, gdy zmieniała się cztery razy w roku - nie mniej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2009 rok. A to wynosi 3193 zł. Podstawa obliczania składek wzrośnie w tym roku, w porównaniu z grudniem, o ponad 134 zł.
To nie koniec zmian. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przewiduje ono, że składki na ubezpieczenie zdrowotne też będą opłacane przez cały rok w tej samej wysokości, a podstawą ich wyliczenia będzie nie 75 proc. prognozowanej płacy (tak przewidywał projekt), ale 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. A zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z 19 stycznia 2009 r. ta płaca wyniosła 3322,09 zł. Ustawa zastrzega, że taka podstawa będzie obowiązywać przez cały rok, ale w 2009 roku, ze względu na jej późne uchwalenie, od 1 marca.
Te zmiany oznaczają, że w 2009 roku zmieni się jednak wysokość składek. W okresie styczeń-luty osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy i artyści, wybrane osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, którą stanowić będzie kwota nie niższa niż 1915,80 zł. Składki nie będą więc mogły być niższe od kwot:
• 373,96 zł - na ubezpieczenie emerytalne,
• 114,95 zł - na ubezpieczenie rentowe,
• 46,94 zł - na ubezpieczenie chorobowe,
• 46,94 zł - na Fundusz Pracy.
Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 34,48 zł.
W tym okresie (styczeń-luty 2009 r.) składka zdrowotna będzie wciąż taka sama jak w grudniu. Wyniesie więc 215,35 zł.
Od marca nie zmieni się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i do FP. Jednak podstawę naliczania składki zdrowotnej stanowić będzie kwota 3322,09 zł. Składka wynosi 9 proc. tej kwoty. Jej wysokość wyniesie więc 224,24 zł.
Prowadzący firmy zapłacą więc za styczeń i luty tego roku z tytułu wszystkich składek 832,62 zł. To o ponad 43 zł więcej niż za grudzień 2008 r. Kolejna podwyżka czeka ich od marca, gdy wzrośnie składka zdrowotna (prawie o 9 zł).
841,51 zł zapłacą od marca tego roku do ZUS osoby prowadzące firmy