479 mln euro, czyli około 2 mld zł wyda do końca 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na projekty dla osób mających największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia – zapowiedział w środę w Kielcach wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Wiceminister uczestniczył w stolicy regionu świętokrzyskiego w spotkaniu z beneficjentami Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Jak zaznaczył, skierowany on jest do osób i grup społecznych, mających największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

"Mamy bardzo dużo konkursów dotyczących rynku pracy i osób, które wymagają dodatkowego wsparcia, aby uruchomić działalność gospodarczą, uzupełnić, zmienić lub nabyć nowe kwalifikacje. To wszystko ma umożliwić im powrót na rynek pracy" – podkreślił wiceminister.

Wiele projektów w ramach programu skierowanych jest do ludzi młodych. Jego beneficjentami są m.in. Ochotnicze Hufce Pracy. "To programy skierowane do młodzieży, która często w życiu się pogubiła. Tam szuka swojego miejsca, może zdobyć zawód i bezpośrednio u pracodawcy przygotować się do dorosłego życia" – powiedziała podczas spotkania wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Jedną z grup społecznych, do których skierowany jest program Wiedza – Edukacja – Rozwój, są też więźniowie. "Służba więzienna realizuje już duży projekt, który z jednej strony ma zaktywizować więźniów, którzy niedługo wyjdą na wolność, a z drugiej ma charakter edukacyjny. Pozwala na zdobycie zawodu, skończenie szkoły i dokończenie edukacji" – dodał wiceminister.

"To grupa społeczna, której należy poświęcić szczególną uwagę. Zgłaszają się już do mnie samorządowcy, zainteresowani zatrudnieniem więźniów. Dlatego mam nadzieję, że to spotkanie poszerzy ich wiedzę na temat możliwości skorzystania z tego projektu" – podkeśliła Wojtyszek.

Michałkiewicz poinformował też, że jednym z priorytetów resortu na 2018 rok jest pomoc bezdomnym. "Zdajemy sobie sprawę, że ta pomoc jest im szczególnie potrzebna. W tym roku mamy dwa projekty skierowane do ludzi bezdomnych" – zapowiedział.

Priorytetem ministerstwa, ale w 2019 roku, ma być z kolei aktywizacja zawodowa ludzi starszych. "Coraz częściej dotyka te osoby tzw. syndrom sieroctwa europejskiego. Kiedyś mówiło się o sieroctwie dzieci, teraz dotyka ono osób starszych. Wiele z nich ma dzieci, wnuki daleko od Polski i są często bardzo samotni. Oni chcą być w dalszym ciągu czynni zawodowo i przygotowujemy programy, które mają im w tym pomóc" – podkreślił wiceminister RPiPS.

Dodał, że resort ze szczególną uwagą przygląda się sytuacji ludzi niepełnosprawnych. Temu maja służyć szkolenia, które "pozwolą im wrócić na otwarty rynek pracy, albo w chronionych warunkach. "Realizujemy już projekt, którego efektem będzie powstanie czterech centrów rehabilitacji. Będzie tam prowadzona kompleksowa rehabilitacja, która da szanse takim osobom przekwalifikowania się, albo powrócenia do uprawiania zawodu, który uprawiali przed wypadkiem" – powiedział Michałkiewicz.

Ministerstwo przygotowało też cykl szkoleń dla pracowników socjalnych. Tylko w woj. świętokrzyskim skorzysta z nich ponad 100 osób. "W ramach tego programu kończyć oni będą specjalizację w zawodzie pracownik socjalny. Będziemy szkolić także tych, którzy prowadzą różnego rodzaju instytucje zapewniające opiekę dla dzieci do lat trzech" – stwierdził wiceminister.

Dodał, że "uzupełnieniem tych wszystkich programów jest ekonomia społeczna, która daje szansę tym wszystkim, którzy chcą samodzielnie spróbować wrócić do społeczeństwa poprzez spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej".

"Uruchomiliśmy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego duży fundusz pożyczkowo-poręczeniowy, który daje szanse, że także te podmioty mogą skorzystać z tych instrumentów finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej" – poinformował Michałkiewicz.

Do końca 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój planuje przeznaczyć w sumie 479 mln euro, czyli około 2 mld zł.