Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, wystąpił do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej, o przedstawienie stanowiska w sprawie ochrony praw pracowniczych obcokrajowców. Chodzi w tym przypadku o cudzoziemców, którzy nie są obywatelami krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a są pracownikami delegowanymi w ramach tzw. usługi eksportowej do Polski przez zagranicznego pracodawcę.

Wystąpienie rzecznika związane jest z pismem, jakie otrzymał z Głównego Inspektoratu Pracy. Wynika z niego, że obowiązujące przepisy uniemożliwiają lub bardzo utrudniają działania inspektorów pracy oraz nie zapewniają obcokrajowcom należnej im ochrony.

Zdaniem RPO resort pracy powinien tak zmienić prawo, aby firma wyznaczała przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z organami kontrolnymi, a także przechowywała dokumentację pracowniczą w miejscu prowadzenia działalności w Polsce. Ponadto pracodawca powinien zapewnić udział tłumacza w trakcie kontroli oraz wypełniać obowiązki z zakresu prawa pracy i zasad bhp według polskich przepisów.

Natomiast w celu całkowitego uregulowania kwestii związanych z realizacją usługi eksportowej zdaniem RPO potrzebne jest stworzenie oddzielnej ustawy.